ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden QUALEVITA NEDERLAND B.V.

Besloten vennootschap met gewone structuur QUALEVITA NEDERLAND B.V.. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer en is gevestigd aan de Nieuwe Hemweg 7k,1013 BG te Amsterdam

Artikel 1 – Begrippen 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever e/o Consument tot het verrichten van Diensten door QUALEVITA NEDERLAND B.V..

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Diensten: Alle verrichtingen, waaronder begrepen onderzoek en het geven van raad en advies met als doel Opdrachtgever e/o Consument te informeren over de onderzoeksresultaten en/of zijn gezondheidstoestand te beoordelen. De primaire dienst van QUALEVITA NEDERLAND B.V. zal bestaan uit het aanbieden c.q. (doen) uitvoeren van testen en het registeren van informatie, voor het verkrijgen van alle benodigde gegevens om de door QUALEVITA NEDERLAND B.V. uit te voeren analyse te kunnen uitvoeren.

6. Dienstverlener: Besloten vennootschap met gewone structuur QUALEVITA NEDERLAND B.V., opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever e/o Consument aanbiedt hierna: QUALEVITA NEDERLAND B.V.

7. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die QUALEVITA NEDERLAND B.V. heeft aangesteld, projecten aan QUALEVITA NEDERLAND B.V. heeft verleend voor Diensten die door QUALEVITA NEDERLAND B.V. worden uitgevoerd, of waaraan QUALEVITA NEDERLAND B.V. een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever e/o Consument en QUALEVITA NEDERLAND B.V., alsmede voorstellen van QUALEVITA NEDERLAND B.V. voor Diensten die door QUALEVITA NEDERLAND B.V. aan Opdrachtgever e/o Consument worden verstrekt en die door Opdrachtgever e/o Consument worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door QUALEVITA NEDERLAND B.V. waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod en alle communicatie, in welke vorm dan ook, van QUALEVITA NEDERLAND B.V., elke Overeenkomst tussen QUALEVITA NEDERLAND B.V. en Opdrachtgever e/o Consument en op elke dienst die door QUALEVITA NEDERLAND B.V. wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever e/o Consument de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal QUALEVITA NEDERLAND B.V. aan Opdrachtgever e/o Consument aangeven op welke wijze Opdrachtgever e/o Consument de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met QUALEVITA NEDERLAND B.V. is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever e/o Consument.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever e/o Consument zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval QUALEVITA NEDERLAND B.V. niet steeds naleving van deze algemene

voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door QUALEVITA NEDERLAND B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. QUALEVITA NEDERLAND B.V. is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever e/o Consument schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft QUALEVITA NEDERLAND B.V. het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever e/o Consument om een voor QUALEVITA NEDERLAND B.V. gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever e/o Consument in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens over de termijn van levering van de testuitkomst zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Termijnindicaties voor het leveren van testuitslagen in het aanbod van QUALEVITA NEDERLAND B.V. zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever e/o Consument bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bevestiging per e-mail e/o schriftelijk, per post is verzonden naar het door de Opdrachtgever e/o Consument opgegeven e-mailadres dan wel postadres.

2. QUALEVITA NEDERLAND B.V. heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 4 werkdag na ontvangst van de aanvaarding.

3. QUALEVITA NEDERLAND B.V. is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever e/o Consument redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever e/o Consument geen rechten ontlenen.

4. Indien Opdrachtgever e/o Consument een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de

reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever e/o Consument.

5. Elke Overeenkomst die met QUALEVITA NEDERLAND B.V. wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever e/o Consument aan QUALEVITA NEDERLAND B.V. wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met QUALEVITA NEDERLAND B.V. is verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij QUALEVITA NEDERLAND B.V. met toestemming van Opdrachtgever e/o Consument reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever e/o Consument ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers e/o Consumenten wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever e/o Consument afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die QUALEVITA NEDERLAND B.V. van Opdrachtgever e/o Consument verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever e/o Consument als QUALEVITA NEDERLAND B.V. kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever e/o Consument.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever e/o Consument onverlet voor zover QUALEVITA NEDERLAND B.V. ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever e/o Consument dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever e/o Consument de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van QUALEVITA NEDERLAND B.V. tegen het overeengekomen tarief.

5. Zowel Opdrachtgever e/o Consument als QUALEVITA NEDERLAND B.V. kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een

situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is QUALEVITA NEDERLAND B.V. nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Toestemming

1. Voor uitvoering van de Overeenkomst is toestemming van Opdrachtgever e/o Consument vereist.

2. QUALEVITA NEDERLAND B.V. licht Opdrachtgever e/o Consument op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk in over de voorgenomen Diensten, de ontwikkelingen en de behandeling. QUALEVITA NEDERLAND B.V. licht Opdrachtgever e/o Consument die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt op zodanige wijze in als past bij zijn bevattingsvermogen.

3. Door middel van het inplannen van een Dienst geeft Opdrachtgever e/o Consument expliciet en ondubbelzinnig toestemming. Hiermee wordt voldaan aan het toestemmingsvereiste, behoudens het geval Opdrachtgever e/o Consument de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt in welk geval tevens toestemming van de ouder(s) en/of de wettelijk vertegenwoordiger(s) is vereist. Doch kan de Dienst evenwel zonder toestemming van de ouder(s) en/of de wettelijk vertegenwoordiger(s) indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor Opdrachtgever e/o Consument te voorkomen, alsmede indien Opdrachtgever e/o Consument ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen.

Artikel 7 – Uitvoering van de dienstverlening

1. QUALEVITA NEDERLAND B.V. zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. QUALEVITA NEDERLAND B.V. staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan QUALEVITA NEDERLAND B.V. de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever e/o Consument. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever e/o Consument verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door QUALEVITA NEDERLAND B.V. aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. QUALEVITA NEDERLAND B.V. heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is QUALEVITA NEDERLAND B.V. niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever e/o Consument op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor QUALEVITA NEDERLAND B.V., is Opdrachtgever e/o Consument gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden

op basis van een nieuwe offerte.

5. QUALEVITA NEDERLAND B.V. is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht (gecertificeerde) derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt QUALEVITA NEDERLAND B.V. Opdrachtgever e/o Consument tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever e/o Consument verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is QUALEVITA NEDERLAND B.V. aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever e/o Consument niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door QUALEVITA NEDERLAND B.V. of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever e/o Consument komen, sprake is van vertraging heeft QUALEVITA NEDERLAND B.V. recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever e/o Consument.

Artikel 8 – Verplichtingen Opdrachtgever e/o Consument

1. Opdrachtgever e/o Consument is verplicht alle door QUALEVITA NEDERLAND B.V. verzochte informatie (waaronder een geldig identiteitsbewijs) alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat QUALEVITA NEDERLAND B.V. niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever e/o Consument.

2. QUALEVITA NEDERLAND B.V. is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever e/o Consument te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is QUALEVITA NEDERLAND B.V. verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Covidia Nederland B.V. voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. QUALEVITA NEDERLAND B.V. kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Covidia Nederland B.V. gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever e/o Consument. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever e/o Consument dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan QUALEVITA NEDERLAND B.V..

4. Opdrachtgever e/o Consument zal naar beste weten QUALEVITA NEDERLAND B.V. voorzien van alle inlichtingen en de medewerking die QUALEVITA NEDERLAND B.V. voor het uitvoeren van de Overeenkomst redelijkerwijze behoeft.

Artikel 9 – Adviezen

1. QUALEVITA NEDERLAND B.V. kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal QUALEVITA NEDERLAND B.V. de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever e/o Consument beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door QUALEVITA NEDERLAND B.V. verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies. Indien Opdrachtgever e/o Consument dit advies opvat als medisch advies dient Opdrachtgever e/o Consument dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.

3. Opdrachtgever e/o Consument is op eerste verzoek van QUALEVITA NEDERLAND B.V. verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien QUALEVITA NEDERLAND B.V. wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever e/o Consument niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door QUALEVITA NEDERLAND B.V. gedaan voorstel, is Opdrachtgever e/o Consument te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van QUALEVITA NEDERLAND B.V. kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever e/o Consument en diens medewerkers. Opdrachtgever e/o Consument staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

5. Opdrachtgever e/o Consument zal QUALEVITA NEDERLAND B.V. schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever e/o Consument aandacht wenst.

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever e/o Consument nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever e/o Consument te komen, is Opdrachtgever e/o Consument verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. QUALEVITA NEDERLAND B.V. is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever e/o Consument verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van QUALEVITA NEDERLAND B.V., QUALEVITA NEDERLAND B.V. een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever e/o Consument.

Artikel 11 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. QUALEVITA NEDERLAND B.V. voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Opdrachtgever e/o Consument is gehouden om de overeengekomen prijs, voorafgaand aan de Dienst, te betalen.

3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever e/o Consument, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever e/o Consument doorberekend.

4. Opdrachtgever e/o Consument is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever e/o Consument door QUALEVITA NEDERLAND B.V. haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever e/o Consument een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever e/o Consument het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. Opdrachtgever e/o Consument kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7. QUALEVITA NEDERLAND B.V. is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever e/o Consument dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van QUALEVITA NEDERLAND B.V..

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever e/o Consument wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever e/o Consument uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever e/o Consument niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 7 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever e/o Consument in verzuim is, zal QUALEVITA NEDERLAND B.V. zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien QUALEVITA NEDERLAND B.V. meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever e/o Consument.

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. QUALEVITA NEDERLAND B.V. gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever e/o Consument en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal QUALEVITA NEDERLAND B.V. de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever e/o Consument is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van QUALEVITA NEDERLAND B.V. verwerkt worden. Opdrachtgever e/o Consument staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en dat zij geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever e/o Consument QUALEVITA NEDERLAND B.V. tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien QUALEVITA NEDERLAND B.V. op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging van informatie voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

4. QUALEVITA NEDERLAND B.V. maakt voor de analyse en onderzoek gebruik van laboratoria en specialisten binnen de EU maar ook buiten de EU. Opdrachtgever e/o Consument geeft bij het aangaan van de Overeenkomst met QUALEVITA NEDERLAND B.V. uitdrukkelijk toestemming om de afgenomen materialen en geïnventariseerde informatie te laten analyseren bij een interne en extern laboratorium en specialisten, welke mogelijk zo wel binnen als ook buiten de Europese Unie gevestigd zijn.

5. Opdrachtgever e/o Consument stemt er uitdrukkelijk mee in en geeft QUALEVITA NEDERLAND B.V. toestemming om de door Opdrachtgever e/o Consument verstrekte contactgegevens, waaronder emailadres en het mobiele telefoonnummer, te gebruiken voor directe onderlinge communicatie inzake de Overeenkomst tussen Opdrachtgever e/o Consument en QUALEVITA NEDERLAND B.V.

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

1. QUALEVITA NEDERLAND B.V. heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever e/o Consument nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor QUALEVITA NEDERLAND B.V. gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. QUALEVITA NEDERLAND B.V. is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever e/o Consument in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever e/o Consument schriftelijk worden bevestigd.

3. QUALEVITA NEDERLAND B.V. is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever e/o Consument voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever e/o Consument verplicht om Covidia Nederland B.V. te vergoeden voor elk financieel verlies dat QUALEVITA NEDERLAND B.V. lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever e/o Consument.

Artikel 15 – Overmacht

1. QUALEVITA NEDERLAND B.V. is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van QUALEVITA NEDERLAND B.V. wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van QUALEVITA NEDERLAND B.V., (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever e/o Consument of diens derden aan QUALEVITA NEDERLAND B.V. zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen (o.a. ten gevolge van een pandemie of epidemie), (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van QUALEVITA NEDERLAND B.V. of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van QUALEVITA NEDERLAND B.V. buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever e/o Consument worden betaald. QUALEVITA NEDERLAND B.V. is niet verplicht om Opdrachtgever e/o Consument te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van QUALEVITA NEDERLAND B.V. alleen geacht te bestaan indien QUALEVITA NEDERLAND B.V. dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van QUALEVITA NEDERLAND B.V., is QUALEVITA NEDERLAND B.V. uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever e/o Consument QUALEVITA NEDERLAND B.V. binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en QUALEVITA NEDERLAND B.V. deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat QUALEVITA NEDERLAND B.V. in staat is om adequaat te reageren.

3. Indien het verrichten van Diensten door QUALEVITA NEDERLAND B.V. leidt tot aansprakelijkheid van QUALEVITA NEDERLAND B.V., is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever e/o Consument geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens QUALEVITA NEDERLAND B.V.. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. QUALEVITA NEDERLAND B.V. sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. QUALEVITA NEDERLAND B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever e/o Consument vrijwaart QUALEVITA NEDERLAND B.V. voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever e/o Consument aan een derde is geleverd en mede bestond uit door QUALEVITA NEDERLAND B.V. geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever e/o Consument kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van QUALEVITA NEDERLAND B.V..

6. Enige door QUALEVITA NEDERLAND B.V. opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever e/o Consument onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van QUALEVITA NEDERLAND B.V..

7. De inhoud van het opgeleverde advies van QUALEVITA NEDERLAND B.V. is niet bindend en

slechts adviserend van aard. Opdrachtgever e/o Consument beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van QUALEVITA NEDERLAND B.V. opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever e/o Consument. Opdrachtgever e/o Consument is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van QUALEVITA NEDERLAND B.V.. Covidia Nederland B.V. is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

8. Indien door of namens Opdrachtgever e/o Consument een derde wordt ingeschakeld, is QUALEVITA NEDERLAND B.V. nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever e/o Consument ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever e/o Consument ingeschakelde derde in QUALEVITA NEDERLAND B.V. haar eigen advies.

9. QUALEVITA NEDERLAND B.V. staat er niet voor in dat de uitslag van de verleende Dienst te allen tijde betrouwbaar is.

10. QUALEVITA NEDERLAND B.V. staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens QUALEVITA NEDERLAND B.V. verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

11. Alle aanspraken van Opdrachtgever e/o Consument wegens tekortschieten aan de zijde van QUALEVITA NEDERLAND B.V. vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij QUALEVITA NEDERLAND B.V. binnen een jaar nadat Opdrachtgever e/o Consument bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Covidia Group B.V..

Artikel 17 – Geheimhouding

1. QUALEVITA NEDERLAND B.V. en Opdrachtgever e/o Consument verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever e/o Consument aan Covidia Nederland B.V. bekend gemaakt is en/of op andere wijze door QUALEVITA NEDERLAND B.V. is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door QUALEVITA NEDERLAND B.V. uitslagen, opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever e/o Consument. Het is Opdrachtgever e/o Consument uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met (onbevoegde) derden. Voorts betracht QUALEVITA NEDERLAND B.V. steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle gevoelige informatie door Opdrachtgever e/o Consument verstrekt.

3. Indien QUALEVITA NEDERLAND B.V. op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde

rechter of aangegeven derde zoals de GGD, VWS, IgJ (mede) te verstrekken en QUALEVITA NEDERLAND B.V. zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is QUALEVITA NEDERLAND B.V. niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever e/o Consument geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door QUALEVITA NEDERLAND B.V. aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van QUALEVITA NEDERLAND B.V. vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever e/o Consument zal QUALEVITA NEDERLAND B.V. vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van QUALEVITA NEDERLAND B.V. is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen QUALEVITA NEDERLAND B.V. en Opdrachtgever e/o Consument ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever e/o Consument is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan QUALEVITA NEDERLAND B.V. verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan QUALEVITA NEDERLAND B.V. zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever e/o Consument vrijwaart QUALEVITA NEDERLAND B.V. van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever e/o Consument vrijwaart QUALEVITA NEDERLAND B.V. voor alle aanspraken van Opdrachtgever e/o Consument en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever e/o Consument, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever e/o Consument vrijwaart QUALEVITA NEDERLAND B.V. voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever e/o Consument, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever e/o Consument verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever e/o Consument jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever e/o Consument elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Covidia Nederland B.V. verstrekt, garandeert Opdrachtgever e/o Consument dat deze vrij zijn van virussen en/of defecten.

Artikel 19 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever e/o Consument niet tevreden is over de service van QUALEVITA NEDERLAND B.V. of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever e/o Consument verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@qualevita.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever e/o Consument voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil QUALEVITA NEDERLAND B.V. de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. QUALEVITA NEDERLAND B.V. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen QUALEVITA NEDERLAND B.V. en Opdrachtgever e/o Consument is Nederlands recht van toepassing.

2. QUALEVITA NEDERLAND B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever e/o Consument hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen QUALEVITA NEDERLAND B.V. en Opdrachtgever e/o Consument, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsteram tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Amsterdam, 23 januari 2023

QUALEVITA NEDERLAND B.V.